top of page

Více o BHS – naše aktivity a historie

 

 
 

 

 

Wild Path

Ke znovuobnovení Benediktinské hospodářské správy, jako správce a hospodáře na majetku klášterů břevnovského a broumovského, došlo 24. 11. 2014, v souvislosti s procesem církevních restitucí a následným postupným přebíráním původního majetku benediktinských klášterů v Břevnově a v Broumově.  

Benediktinská hospodářská správa zajišťuje pro svého zřizovatele správu movitého i nemovitého majetku, nacházejícího se mimo areál mateřského kláštera, zajišťuje lesnické a zemědělské hospodaření, správu a opravy budov, pronájem budov a pacht pozemků, komunikuje v klášterních záležitostech týkajících se tohoto majetku s veřejností i se státní správou. 


Současný způsob řízení a fungování hospodářské správy navázal na historii. Na chod hospodářské správy tak, jak byl nastaven do roku 1948, a který se v průběhu staletí ukázal jako nejefektivnější. I tehdy se vše řídilo z Břevnova a bylo rozdělené stejným způsobem, jako v dnešní době.


Sídlo hospodářské správy se nachází v areálu břevnovského kláštera.
 

Benediktinská hospodářská správa je členem SVOL – Komora církevních lesů, z. s.
Komora církevních lesů vznikla za účelem spolupráce a za účelem vzájemné pomoci členských církevních subjektů, za účelem jejich jednotného vystupování a prosazování oprávněných zájmů.
komora církevnich lesů


Komora církevních lesů je součástí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). www.svol.cz
 

Jsme také členy Svazu pěstitelů chmele České republiky.
Svaz pěstitelů chmele je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením. Jeho činnost je převážně zaměřena na chmelařství. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat ekonomické a společenské zájmy svých členů, usilovat o rozvoj chmelařství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální.
www.czhops.cz

 

 

NAŠE AKTIVITY

Správa budov a pronájmy v majetku Benediktinského arciopatsví sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze mimo areál břevnovského kláštera


Jedná se o správu nemovitostí a pozemků v lokalitách původních benediktinských velkostatků. Činnosti se týkají oprav, pronájmů budov a pachtů pozemků. Jde o bývalé velkostatky Libočany u Žatce, Hrdly, Chlumín, Kladno, Jinočany, Sloupno, Orlová, Broumov a Police nad Metují.

Lesnictví


Předmětem lesnické činnosti je správa hospodářských a rekreačních lesů, zajištění komplexních činností v pěstební a těžební činnosti, prodej surového dříví a správa budov a cest sloužících lesnímu hospodářství kláštera. Bezprostředně po převzetí prvních lesů z majetku státu započala hospodářská správa s vlastním lesnickým hospodařením na veškerém lesním majetku klášterů. Hospodaření probíhá plně ve vlastní režii s vyloučením pachtu třetím osobám.


Celková plocha aktuálně obhospodařovaných lesů činí cca 4650 ha. V doposud nevypořádaných restitučních nárocích se nalézá cca 300 ha lesů; původní plocha zabraného lesního majetku v roce 1948 činila 6000 ha lesů. 1170 ha lesů přešlo po roce 1948 z části do majetku obcí a z části nebude vydáno z důvodu vyhlášených Národních přírodních rezervací.
 
Zemědělství


Na podzim 2015 bylo započato s postupným přebíráním zemědělského hospodaření na velkostatku v Libočanech u Žatce od převzatých nájemců SPÚ ČR.


Hlavním předmětem činnosti hospodářské správy v tomto území je obnova benediktinské chmelařské tradice v žateckém regionu. Pěstování chmele v Libčanech je dnes nejstarším písemně zaznamenaným místem na území České republiky.


Od roku 2015 do roku 2023 bylo znovu postaveno a vysázeno celkem 32 hektarů nových chmelnic, včetně technického zázemí pro sklizeň a zpracování chmele. 


Mimo chmelařství se hospodářská správa v této lokalitě věnuje též komerční rostlinné výrobě a správě areálu zámku, hospodářského dvora a objektů bývalého pivovaru Libočany.

Turismus a volný čas

Podporujeme údržbu a značení turistických tras na Broumovsku. Věnujeme se nejen opravě turistických chodníků ve vybraných lokalitách, ale také obnově starých dlážděných, tzv. štětovaných, cest (Ostaš, Broumovské stěny).

 

CERTIFIKACE


Benediktinská hospodářská správa je držitelem certifikátu PEFC, celosvětově nejrozšířenějšího systému certifikace lesů. Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni. Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.
Více informací na www.pefc.cz

 


HISTORIE BHS DO ROKU 1948

Vznik benediktinské hospodářské správy v dnešní podobě se datuje do první poloviny 18. století. Ta navázala na hospodaření kláštera od roku 997 v Hrdlech u Litoměřic, později v Chlumíně, Libočanech u Žatce, Orlové, Policku, Broumovsku, Sloupensku, Kladensku. Více informací k historii připravujeme.

 

bottom of page